Ordningsregler

Regler för Karlskrona Blekingseke-sällskap

1
Båt får endast vinterförvaras på Sällskapets område med styrelsens medgivande. Båt tillhörande medlem skall i första hand beredas plats. Avgift för vinterförvaring bestäms av årsmötet.

2
Sällskapet ansvarar inte för vinterförvarad båt. Uppvärmning av båt under vinterförvaring är inte tillåtet. (Brandrisk) Båtägare skall ha båten försäkrad.

3
Båtägare skall anmäla sjösättnings- respektive uppdragningsdag. Teckning härom skall ske senast 2 veckor före aktuell dag på särskild anmälningslista som finns utlagd i Klubbhuset.

4
Båtägare skall efter sjösättning se till att platsen, som han disponerat, är väl städad. Stöttnings-, pallnings- och täckningsmateriel, som båtägare önskar förvara på Sällskapets område, skall vara märkt och hopsurrat. Slipförman anvisar plats för sådan materiel. OBS! Sällskapet ansvarar inte för materielen.

5
Har båtägare inte fullgjort sina betalningsskyldigheter mot Sällskapet äger han inte rätt att flytta båten från området.

6
All uppdragning, sjösättning och transport av båt inom Sällskapets område, skall ske under slipförman, eller hans ersättares överinseende.

7
Sjösättnings- och uppdragningsdagar bestäms av styrelsen i samråd med slipförman. Båtägare som inte har sjösatt på den av styrelsen beslutade sista sjösättningsdagen, eller tidigare, påföres en av årsmötet fastställd avgift per vecka tills båten lämnat området.

8
Slipförman tillsammans med styrelsen, avgör vilka typer och storlekar av båtar, som får upptas.

9
Sällskapets kajer och bryggor är endast avsedda för tillfällig tilläggning, vid reparation eller liknande.

10
Vid s.k. sommarhalning av medlems båt, har slipförman eller hans ersättare, rätt att bestämma dag och tid. För halning av icke medlems båt, äger slipförman eller ersättare rätt att själv fastställa avgift och tid. Medlem äger företräde.

11
Det är varje medlems plikt att följa gällande regler och anvisningar. Vårda vår utrustning och vår anläggning för allas trivsel.

Karlskrona 2017-02-16
Styrelsen för Karlskrona Blekingseke Sällskap