Historik

Historik över Karlskrona Blekingsekesällskap 1929-1979

Den 12 augusti 1929, samlades ett tiotal intresserade personer å gamla sjötomten vid före detta gamla fängelsegården för att bilda ett Blekingsekesällskap. Syftet var att främja allmogebåten Blekingsekan för sportens idkande.

Den första kappseglingen gick av stapeln söndagen den 18 augusti 1929. Start och mål vid gamla fängelsegården. Fjorton båtar deltogo.

Därefter , fram till och med 1934, deltog i medeltal aderton startande vid varje segling.. Verksamheten tog således fart redan från början. Denna verksamhet började minska på 1940-talet, för att helt avstanna 1958, då motorbåtarna övertog intresset bland medlemmarna i sällskapet.
År 1931 träffades ett avtal mellan varvschefen vid Flottans station i Karlskrona å Kungl. Maj:t och Kronans vägnar.
Markupplåtelsen omfattade 900 kvadratmeter på ödeplanen norr om bostadsområdet Göta Lejon. Således på den plats KBS idag har sin uppdragningsplats. Från början belöpte sig arrendet på 10 kronor per år, med 8 dagars ömsesidig uppsägningstid. Detta avtal ändrades först 1962. Kontraktet medgav att ett enkelt taggtrådsstängsel fick sättas upp runt området.
De äldsta medlemmarna tolkade denna passus på så sätt att klubbhus, slip och diverse annat snart tog sin plats, och gör så än.

KBS ekonomi grundade sig från början på utlottningsbåtar, fram till 1940. Vinsten var en Blekingseka med segel i storleken 14-16 fot.

Initiativrika och färgstarka medlemmar har KBS alltid haft.

En som var med från starten var Ture Halldin. Styrelsemedlem, tävlingsseglare och slipförman. Han var en av KBS:s hedersmedlemmar.
Gustav Flyborg, även han med från starten var ordförande under många år.

Erik Arneskans, som under ett stort antal år gett sitt kunnande så väl som styrelsen som inom seglingssammanhang, var verksam fram till 1960-talet.

Ivar Liljeqvist, med sin Blekingseka Astrid, som seglade hem de mesta i tävlingar.

Allan Olsson, 20 år i KBS styrelse, därav 10 år som kassör.

Birger Melin, KBS ordförande i 12 år. En kraft och en tillgång för KBS i ekonomiska och andra sammanhang, arbetade fram ett tänkbart alternativ som ersättning för den nuvarande båtuppläggningsplatsen. Ekonomiskt kunde dock inte den goda idèn fullföljas.

Verksamhetsnotiser värda att veta:

Europa stod i brand. Damklubbens ordf. Berna Halldin fick begära en klädkupong av varje medlem för inköp av tyg till vimplar, nummerlappar och dylikt.

År 1943 begärde KBS reducerad fart för Ångslupsbolagets båtar. KBS egna båtar slet sig eller skadades då ångsluparna passerade Saltö sund med fullt pådrag. Problemet verkar bekant på något sätt även idag.

Under de senaste åren har mycket arbete lagts ner på uppläggningsplatsen. Bland annat har ett nytt spel anskaffats, nytt plastnät blivit uppsatt, kajen och planen förbättrats.

Under de senaste 20 åren har sällskapet verkat som uppläggningsplats för motor båtar. Vi har under senaste tid ett nyvaknat intresse för klubbverksamheten inom KBS.
KBS är medlem Blekinge Båtförbund och Båtsam. Framåt i tiden kan dessa anknytningar betyda mycket då det gäller att hävda båtlivets väsentligaste intressen.

Av denna historik framgår att intresse arbetsvilja funnits för en ideell sak, båtlivet, och att valda styrelser gjort sitt allra bästa i sitt inte alltid så lätta värv.