Stadgar

Stadgar för Karlskrona Blekingseke-sällskap

§ 1 KARLSKRONA BLEKINGSEKE SÄLLSKAP, stiftat i juli 1929, är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål:
• Att tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt vara en mötesplats för alla båtintresserade.
• Att genom utbildningsverksamhet verka för att utveckla medlemmarnas kunskaper vad gäller sjösäkerhet och gott sjömanskap.
• Att genom ungdomsverksamhet utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om båtsport och sjösäkerhet.
• Att genom samverkan mellan medlemmarna säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande sätt
• Att skapa sådana förhållanden att kaj och uppläggningsområde förblir långsiktigt hållbara.
• Att driva Sällskapets verksamhet på ett effektivt sätt genom att ta tillvara medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser.
• Sällskapet skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämnställhet.
• Sällskapet ska aktivt verka för båtlivets utveckling och anpassning till natur, miljö och samhälle.
• Sällskapet är en ideell förening vars namn och firma skall vara Karlskrona Blekingseke Sällskap.
• Sällskapet har särskilda ordningsföreskrifter som är tillgängliga i Klubbstugan. Varje medlem godkänner genom ansökan om medlemskap att följa dessa.

§ 2 Till medlem i KBS kan efter godkännande av styrelsen antas varje person, som kan förväntas arbeta för klubbens syfte och stadgar oavsett religion, ras, kön eller nationalitet. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen, som ensam avgör antagandet. För utträde ur Sällskapet skall skriftlig anmälan till styrelsen göras. Om någon medlem genom sitt uppträdande nedsätter KBS anseende, motarbetar dess ändamål och skadar dess intresse, kan han av sammanträdet uteslutas, såvida 2/3 av mötet så beslutar. Medlem som inte före 1 april erlagt för året fastställda avgifter, skall skriftligen tillfrågas om medlemmen vill kvarstå. Har medlemmen efter anmodan, ej före 1 maj erlagt fastställda avgifter skall medlemmen anses ha utträtt ur Sällskapet.

§ 3 Sällskapet äger att på styrelsens eller enskild medlems förslag utse hedersmedlem, som på något verksamt sätt gynnat Sällskapet. För val av hedersmedlem erfordras
¾ av samtliga röster vid mötet. Hedersmedlem har samma rättigheter som övriga medlemmar.

§ 4 Årsmötet äger rum under tiden 1 januari – 30 mars. Vid årsmötet väljs ordförande och sekreterare för mötet. Årsmötet bestämmer alla avgifter och förrättar val enl. § 5.

§ 5 Styrelse: 7 ordinarie ledamöter på 2 år, varav 1 ordförande 1 kassör, väljs vartannat år. Ordförande jämte 2 ledamöter på jämnt årtal, kassör jämte 3 ledamöter väljs på ojämnt årtal. 2 suppleanter väljs på 1 år.
Revisorer: 2 st. väljs på 2 år, växelvis. 1 st. suppleant.
Slipförman: 1 st. på 1 år, suppleant 1 st. på 1 år.
Spelförare: utses inom slipkommittén.
Materialförvaltare: utses inom slipkommittén.
Ombud till BBF och Båtsam: Antal beroende på Sällskapets medlemsantal väljs på 1 år
1 st. suppleant väljs på 1 år.
Valberedning: 3 st. väljs på 1 år vid vårmötet. Styrelsen konstituerar inom sig: Sekreterare, vice sekreterare, vice ordförande samt vice kassör.

§ 6 Ordförandens uppgift är att representera Sällskapet, att leda Sällskapets förhandlingar och att sammankalla styrelsen.
Kassörens uppgift är att förvalta och ansvara för Sällskapets kassa samt föra dess räkenskaper, att till revisorerna avlämna böcker och verifikationer vid anfordran. Sekreterarens uppgift är att föra protokoll vid såväl styrelsens som Sällskapets sammanträden, att förrätta löpande expeditionsgöromål, att föra matrikel över Sällskapets medlemmar och deras båtar, att hålla protokollböckerna tillgängliga vid alla sammanträden.
Revisorernas uppgift är att i god tid till styrelsen avlämna revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret, och att äga rätt att när som helst företa kassarevision.
Slipförmannens uppgift är att slipa och sjösätta, till honom anmälda båtar, att anvisa plats för vinterförvaring. Spelförarens uppgift är att biträda slipförmannen i hans skyldighet.
Materialförvaltarens uppgift är att ansvara för och förvalta all materiel tillhörig Sällskapet utom slip och klubbhus med inventarier.
Valberedningens uppgift är att lämna förslag på medlemmar som är lämpliga för tidigare nämnda poster till årsmötet.

§ 7 Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 dagar före detsamma. Kallelse till sammanträde skall ske minst 4 dagar före detsamma. Vid extra sammanträde skall föredragningslista medfölja kallelsen.

§ 8 Val sker genom acklamation. Alla frågor, med undantag av val, avgörs genom öppen omröstning, såvida inte annorlunda begärs. Vid lika röstetal gäller mening, som ordförande företräder.

§ 9 Styrelsen äger rätt att besluta i alla ekonomiska frågor.

§ 10 Vid årsmötet framlägger styrelsen sin och revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret, varefter beslut om ansvarsfrihet fattas. Medlems förslag till diskussionsämne bör avfattas skriftligen och vara sekreteraren tillhanda minst 14 dagar före allmänt sammanträde.

§ 11 Sällskapets högtidsdag firas varje år sista söndagen i juli.

§ 12 För ändring av Sällskapets stadgar fordras två på varandra följande årsmöte eller extra årsmötets beslut med minst 2/3 majoritet. Beslut om sällskapets upplösning kan ske på samma sätt.

§ 13 Sällskapets vimpel är vit med röda kanter och KBS med svarta versaler i mitten.

§ 14 Om beslut om Sällskapets upplösning fattas, skall tillgångarna ställas till lämplig sjösportsorganisations förfogande.

Karlskrona 2017-02-16
på Sällskapets vägnar
Styrelsen